Siragugal-2022

ஆசிரியர் பக்கம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த கவி பாரதி.. அவர் எழுதிய பாடல்ளில என்ன மிகவும் கவ ்ந்த பாடல.. “தேடிச் ச�ோறுநிதந் தின்று — பல சி ்னஞ் சிறு த ள் பேசி — ம ம் வாடித் துன்பமி உழன்று — பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து — நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி — டுங கூற்றுக் கிரை ப் பின்மாயும் — பல வேடி மனிதரைப் ப�ோலே — நான் வீழ்வே ன்று நி த் தாய�ோ?” சமு ாயததினமேலக�ொண்அக்கறையை அவருக்கே உண்டன ார்மீகக் க�ோவததின வெளிப்படு ான இ ்த அற்பு வைர வரிகள். கட ்த மூன்றாடுகளாக எல்லோரும் எல்ல இடங்ளிலும் கேட், பேசிய, விவாதித்த, பய ்த, ஓடி ஒளி ்த, நம்மில பலரும் எதி கொண் ஒ ்ற வார்த்தை ான "க�ோவிட”. அக்காலகட்டதில “நியூ ஜெர்சி மிழ்ச் சங்ம்” பல நிகழ்ச்சிகளை மெய் நிகர் கூட்ங்ளாகவே, நிழலாகத்தான நடததியது. மூனறு மா ங்ளுக்கு முன நிம்மதி பெருமூச்சுவிடடு, “ஒழிந்தான் க�ோவிட எனும் அரக்கன..!” எனறு “தீபாவளி” விழாவை பல கலை நிகழ்ச்சிகளுடன நடததி, வாழை இலை உணவு அளிதது மிகச் சிறப்பக செவ்வன செய்து முடித்தது எங்ள் NJTS. இனிமேல நம் நடபு உறவுகள�ோடு கைக�ோர்க்கப ப�ோகிற�ோம் எனறு நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் வேளையில "கண்ண வந்துட்டேனுச�ொலலு.. திரும்ப வந்துட்டேனுச�ொலலு" எனறு ந ்ம பயததினவிளிம்பிலேயே அமர்ததி இருக்க வைக்கும் இ ்த "க�ோவிட", “எஙகிட் ம ா ” எனறு ஏளனமாகச் சிரிதது நிற்கிறது, அதன் க�ோர ாண்வததிற்கு முன நாம் றியாது திகைக்கிற�ோம். பல நாடுகளில மீணடும் வாழ்வியலில முடக்கம்.. இது ான "New Normal" எனறு ச�ொலலி நானகு முறை "Vac- cine" ப�ோடடு, முகக்கவசம் அணிந்து, சற்றே ப�ொது வெளியில ஒரு இருமல இருமினால ந ்மை பார்தது றிதது ஓடும் மக்கள் ான அதிகம். இனிமேல இப்டித்தான இருக்கும். “இதுவும் கடந்து ப�ோகும்” எனறு ந ்ம நாமே சமா ானம் செய்து, அடாது மழை லும் விடாது நிகழ்ச்சிகளை நடததும் நம் நியூ ஜெர்சி மிழ்ச் சங்ம், "எவ்ளவ�ோ பாத்தாச்சு, இது என்" எனறு ரமான நிகழ்ச்சிகளை உங்ளுக்கு படைப்போம் எனறு நம்பி எதிர்காலத்தை ந�ோக்கி வெற்றி நடை ப�ோடத்தான ப�ோகிறது. “நான வீழ்வேனெனறு நினைத்தாய�ோ?” எனறு மார் தட்டிச் ச�ொன்னா, எதிர்க்கத திராணி இல்லாம நிலைகுலைந்து ஒருவி அச்சததில ான நிற்கிற�ோம் என்து உண்மையன்றலும்- covid நச்சுக்கிருமி மடடுமல், எ ்தததுன்ம் வ லும் எதி கொள்ள, அ ்தச் ச�ொற்கள் ஊனறுக�ோலாய் உ வும். எனறும் அனபுடன ம�ோ ன் இராமன் நியூ ஜெர்சி தமிழ்ச் சங்கம் சிறகு ள் 2022 http://njtamilsangam.net 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=